Mayıs 24, 2019

HİZMETLERİMİZ


 • FUAR NAKLİYESİ HİZMETLERİ

Bireysel yurtdışı fuar katılımlarınızda partner firmamız ile fuar lojistik hizmeti vermekteyiz.


 • GÜMRÜK HİZMETLERİ

Bireysel yurtdışı fuar katılımlarınızda partner firmamız ile gümrük işlemlerini yapabilirsiniz.


 • STAND TASARIMI VE UYGULAMASI + İÇ MİMARLIK

Partner firmamız tarafından yurt içi ve yurt dışı fuarlarına stand ,Ev ,Ofis ,Hastane ,Mağaza ,Otel ve Restaurant proje ,tasarım ve uygulamalarını yapmaktayız.

 • Ahşap Fuar Standı , Maxima Fuar standı ve Modüler Fuar Standı
 • Mimari projeler
 • İç mimari dekorasyon projeleri
 • Uygulama kontrotörlüğü, proje ve uygulama yönetimi
 • İnce yapı ve dekorasyon hizmetleri
 • Dış cephe uygulamaları
 • Anahtar teslim projeler
 • Proje analiz araştırma ve analiz

 • YURT DIŞI FUAR TURİZM HİZMETLERİ

Katılım sağladığınız fuarlarda çalışmakta olduğumuz partner firmamız ile transfer ,vize ,konaklama ve uçak bileti paket program olarak sizlere destek vermekteyiz.


 • HOST & HOSTES VE TERCÜMAN HİZMETLERİ

Host , hostes ve tercüman ihtiyaçlarınız karşılamak için temin edebiliriz.


 • DEVLET DESTEKLERİ

Fuar teşvikleriyle ilgili gerekli evrakları ve yapılması gerekenleri bize danışabilirsiniz

2020-2021 Yılları Hedef Ülkeler Listesi
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz politikaları açısından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda

2020-2021 Yılları Hedef Ülkeler Listesi

1-ABD7-Güney Kore13-Malezya
2-Brezilya8-Hindistan14-Meksika
3-Çin9-Irak15-Özbekistan
4-Etiyopya10-İngiltere16-Şili
5-Fas11-Japonya17-Rusya
6-Güney Afrika12-Kenya

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’ndan:

Karar No: 2017/4

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Karar ile katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Karar, 27/12/1994 tarih ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –  (1) Bu Karar’da geçen;

a) Bakanlık:  Ekonomi Bakanlığı’nı,

            b) Organizatör: 2010/5 sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde, Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları,

            c) Katılımcı: Bu Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu,

          ç) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek) ile İhracatçı Birliklerini,

          d) Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonunu,

          e) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

          f) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

          g) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

          ğ) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Organizatörlerce düzenlenen ve katılımcıların yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,

          h) Bireysel Katılım: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden gelen taleplere istinaden veyare’sen Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarını,

          ı) Desteğe Esas Tutar: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedeli,

          i) Genelge: Bu Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamı

 Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

 MADDE 5 – (1) Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

(2) Söz konusu desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir. Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda ise her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 6 –  (1) Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerinden Genelge’de belirlenenlere ilişkin yapmış oldukları harcamalar %75 oranında desteklenir. Destek tutarı yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 320.000 Türk Lirasını, sektörel nitelikli olması halinde ise 500.000 Türk Lirasını geçemez.

(2) Sektörel nitelikli fuarlarda, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, birinci fıkrada belirtilen 500.000 Türk Lirası destek tutarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamalarının %75’i 320.000 Türk Lirasını geçmemek üzere desteklenir.

(3) Bakanlıkça yayınlanan yurt dışı fuar organizasyonları listesinde bulunan fuarlar arasından Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında organizatör tarafından oluşturulan “Türkiye Markası” standlarına ilişkin yer kirası, stand kurulumu, nakliye ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamalar bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında desteklenir. “Türkiye Markası” standlarına ilişkin projelerin Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından fuar öncesinde onaylanması gerekir.

Destek Üst Limitleri

           MADDE 7 – (1) Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 250.000 Türk Lirasını geçemez.

          (2) Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

           (3) Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilir.

          MADDE 8 – (1) Bu Karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 9 – (1) Bu Karar kapsamında, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Genelge ile belirlenir.

Müeyyide

MADDE 10 – (1) Bu Karar kapsamında katılımcıya veya organizatöre haksız ve/veya yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

            Yetki

MADDE 11 – (1) Bu Karar’da düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını ve üst limitlerini azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek  ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

            Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

          MADDE 12 – (1) Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 23/12/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Kararı ile bu Karara istinaden 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

          (2) Diğer mevzuat düzenlemelerinde 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğe yapılan atıflar 01/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Karara yapılmış sayılır.

          GEÇİCİ MADDE  – Bu Karar hükümleri 01/07/2017 tarihinden önce başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Karar 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

MADDE 14 – (1)Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.